Visionen

Unite People FC är en förening som andra föreningar vill möta och människor vill vara en del utav.
Vi är hela Varbergs lag.

Övergripande Målsättningar

– Unite People skall löpande genomföra sociala och samhälleliga insatser för att hjälpa och inspirera medmänniskor.

– Unite People skall vara transparanta och nyfikna på att ständigt utveckla sin verksamhet.

– Unite People skall aktivt ta ställning för människor som far illa i världen.

– Unite People skall verka för att deltagare i vår verksamhet får ett livslångt positivt förhållningssätt till fotbollen.

– Unite People skall verka för jämställdhet och motarbeta all typ av diskriminering av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

– Unite People skall vinna Allsvenskan.

Värdegrund

Definition på värdegrund:
Ett gemensamt förhållningssätt och en beskrivning av de värderingar som vi delar och som styr vårt handlande och beteende. 
Som en grundsten för hela vår värdegrund och våra värderingar ligger, alla människors lika värde.

UPFC´s värderingar exemplifieras genom våra värdeord som är:
Familjärt
– Vi välkomnar alla att bli en del av Unite People-familjen.
– Vi välkomnar mångfald, respekterar andras åsikter och verkar för dialog.
– Vi vill hjälpa ungdomar att hitta rätt i sina liv och jobba för ungdomarnas stärkta självkänsla.
– Vi vill integrera och inkludera asylsökande genom att bidra till processen av att bli en del av det svenska samhället.

Målmedvetenhet
– Vi ger oss inte innan vi uppnått våra mål och drömmar.
– Vi vågar fatta beslut idag som gör oss bättre imorgon.
– Vi värnar om långsiktiga och hållbara relationer med våra spelare, ledare, samarbetsföreningar och sponsorer.

Trovärdighet

– Vi håller det vi lovar – vi lovar inte mer än vad vi kan hålla.
– Vi ska upplevas som en trygg och säker klubb att samarbeta med.
– Vi gör alltid vårat bästa för klubben, medlemmarna och staden.

Detta är våra tre stöttepelare 
Faller en så faller alla.